Let’s certify

 • Il riconoscimento: cos’é?

  Concentriamoci sul riconoscimento: 1) COSA: una volta che il processo e i risultati sono stati validati, devono essere riconosciuti da un organismo, in modo da dare valore alla mobilità all’estero 2) CHI: questo è il secondo punto oscuro della procedura ECVET. C’è una specifica persona/organizzazione /ente che se ne...
 • Walidacja

  Przerobiliśmy już wszystkie dokumenty i kroki, które powinniśmy podjać przed i w trakcie praktyk zagranicznych. Co się będzie działo po powrocie uczniów do kraju? Jaka jest wartość zagranicznego stażu jako część życiowych doświadczeń. Według ECVET odpowiedzią są: Walidacja i uznawanie efektów uczenia się. Spróbujmy zrozumieć czym jest walidacja: Co?...
 • Proof of Evidence: 5W

  What? Proof of evidence can be everything that allows sending organizations and people not physically in the foreign country to valuate the student’s performance and tasks done. It can take any form: video, questionnaire, portfolio, final project, report by mentor…everything. There is no sample or no guideline in order...
 • La “Proof of Evidence”

  Cos’è? La proof of evidence è tutto quanto permette all’ente di invio e alle persone non presenti fisicamente nel paese straniero di valutare le prestazioni e le attività svolte dallo studente. Può assumere qualsiasi forma: video, questionario, portfolio, progetto finale, report del tutor. Non esiste nessun campione o nessuna...
 • Proof of Evidence; co kto gdzie i kiedy

  Co? Proof of evidence może być jakikolwiek dokumentem, który pozwoli organizacji wysyłającej, a także każdemu kto nie jest fizycznie w kraju gdzie odbywają się praktyki, ocenić dokonania ucznia. Może przyjąć dowolną formę: wideo, kwestionariusz, portfolio, projekt, raport mentora. Nie ma żadnych wytycznych co do jego kształtu. Kto? Proof of evidence...
 • Cosa succede durante la mobilità

  Proseguiamo nel nostro viaggio all’interno di ECVET. Dopo aver esaminato tutti i documenti necessari per avviare la procedura che precede la partenza dello studente, vediamo cosa succede DURANTE LA MOBILITA’ Dopo la preparazione del Memorandum of Understanding – ovvero la definizione dei risultati di apprendimento – l’ente di invio...
 • Podczas praktyk…

  Witam ponownie w naszej podróży z ECVET. Po przeglądnięciu wszystkich dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procedury przed wyjazdem uczniów od razu przejdziemy do kolejnej fazy: DURING MOBILITY. Po przygotowaniu MOU – zdefiniowaniu jednostek efektów uczenia się (Units of Learning Outcomes – LO) instytucja macierzysta wyłania beneficjenta projektu i przygotowuje Learning...
 • Le caratteristiche del Learning Agreement

  Come sappiamo, per ogni progetto di mobilità – anche con i programmi passati – ogni studente, prima di lasciare il suo Paese, deve avere un contratto. Personale e dettagliato. In sostanza, non c’è nulla di diverso rispetto al famoso Training Agreement. La particolarità del LA è che in questo...
 • Specyfika Learning Agreement

  Jak dobrze wiemy, w każdym projekcie praktyk zagranicznych, przed wyjazdem z kraju każdy uczeń musi mieć podpisany kontrakt. Indywidualny i szczegółowy. Zasadniczo nie ma dużych różnic w porównaniu do dobrze znanego Training Agreement. Specyfika Learning Agreement polega na tym, że w tej umowie jest mowa o jednostkach efektów uczenia...